git笔记

Git 笔记

指定到指定分支操作,支持git.oschina.net\

git branch -a 先查看当前远端分支情况

git  checkout origin/xxx  选择远端xxx分支

git branch xxx  创建本地xxx分支

git checkout xxx  选择新创建的分支就可以了

Share your thoughts